Algemene voorwaarden 2024-05-02T16:18:57+02:00

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 1. Inleiding: Deze overeenkomst is gesloten tussen de dienstverlener voor de Fotografie Dienst (“Dienstverlener”) en het bedrijf dat haar lokalen laat fotograferen voor het Programma van Google Business View (“Bedrijf”).
 2. Programma van Google Business View: De Dienstverlener is een onafhankelijke contractant en noch de Dienstverlener, noch een lid van zijn personeel, zijn een werknemer of agent van Google. Echter, de Dienstverlener heeft op basis van het Programma van Google Business View de toestemming om fotografiediensten aan te bieden aan lokale bedrijven die willen deelnemen aan het Programma van Google Business View.
 3. Betaling van de vergoeding voor de dienstverlening: De Dienstverlener en het Bedrijf zullen een bedrag overeenkomen voor de Google Business View en aanverwante diensten (de “Vergoeding”) en het Bedrijf zal de Vergoeding betalen nadat de Dienstverlener de Foto’s heeft genomen (zoals gedefinieerd in Sectie 4 hieronder).
 4. Diensten en eigendom van foto’s: In ruil voor de betaling van de Vergoeding: (a) neemt de Dienstverlener foto’s van die gedeelten van het exterieur en het interieur van de lokalen van het Bedrijf waarvan het bedrijf aangeeft dat deze geschikt zijn om te worden gefotografeerd in relatie tot het Programma van Google Business View (de “Foto’s”); (b) spant de Dienstverlener zich op een commercieel redelijke wijze in om ervoor te zorgen dat de Foto’s voldoen aan de technische specificaties van het Programma van Google Business View; (c) mag het bedrijf de foto’s onbeperkt gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn gemaakt. Kopieën, uitsneden en/of verspreiding op andere wijze dan via Google Street View is niet toegestaan; (d) voor zover wettelijk toegestaan, zal de Dienstverlener het volgende verkrijgen: (i) een geldige verklaring van afstand van recht van het personeel van de Dienstverlener met betrekking tot ‘morele rechten’ die het personeel eventueel heeft op de Foto’s, hierin begrepen het recht op paterniteit; en (ii) de geldige overdracht door het personeel van de Dienstverlener aan het Bedrijf van alle morele rechten in de Foto’s. (e) zal de Dienstverlener de Foto’s uploaden naar Google voor verwerking en gebruik in overeenstemming met Sectie 5 hieronder.
 5. Voorwaarden met betrekking tot het uploaden, verwerken en gebruiken van de foto’s: (a) Servicevoorwaarden van Google: Het Bedrijf aanvaardt dat het uploaden, verwerken en gebruiken van de Foto’s wordt beheerst door de standaard online Servicevoorwaarden van Google voor deze Foto’s, zoals uiteengezet op http://www.google.com/intl/be/policies/terms/ (evenals al de relevante aanvullende voorwaarden, zoals uiteengezet op /business photos/) of elke andere URL/Aanvullende Voorwaarden die Google kan aanduiden (gezamenlijk de “Servicevoorwaarden van Google”). (b) Toestemming voor het uploaden van Foto’s naar Google voor Google’s gebruik: Het Bedrijf verleent de Dienstverlener hierbij toestemming om de Foto’s te uploaden naar Google in naam van het Bedrijf en geeft een licentie aan Google voor het gebruik van de Foto’s in overeenstemming met de Servicevoorwaarden van Google.
 6. Terugbetalingen: De Dienstverlener zal alle vooraf betaalde vergoedingen aan het Bedrijf terugbetalen (maar is met betrekking tot de Overeenkomst verder niet aansprakelijk) indien Google de Foto’s afwijst omdat deze niet voldoen aan de technische specificaties van Google Bedrijfsfoto’s en indien de Dienstverlener het gebrek niet herstelt nadat er op een onderling overeengekomen tijdstip nieuwe Foto’s van het Bedrijf werden genomen.
 7. Verzekering: De Dienstverlener heeft een uitgebreide algemene aansprakelijkheidsverzekering om al zijn activiteiten in de ruimten van het Bedrijf te dekken.
 8. Geen waarborgen: In verband met deze overeenkomst doet de dienstverlener geen verklaringen (“representations”) en, voor zover dit door de wet is toegestaan, wijst alle expliciete of impliciete waarborgen van de hand, aangaande de fotografie diensten of de foto’s, inclusief waarborgen met betrekking tot de verhandelbaarheid of de geschiktheid voor een bepaald doel. De fotograaf doet geen verklaring (“representation”) en geeft geen waarborg dat de foto’s uiteindelijk door Google zullen worden weergegeven.
 9. Beperking van de aansprakelijkheid: (A) behalve in geval van schending van de vertrouwelijkheidsverplichting, en voor zover toegestaan door de wet, (a) is geen der partijen (onder geen enkele omstandigheid) aansprakelijk wegens inkomstenderving of indirecte, speciale of incidentele schade, gevolgschade, morele of punitieve schade en (b) zal de uit deze overeenkomst voortvloeiende aansprakelijkheid van geen der partijen hoger zijn dan de vergoeding. (B) Google’s gebruik van de foto’s is enkel beheerst door de servicevoorwaarden van google in overeenstemming met sectie 5. In geen geval zal google aansprakelijk zijn voor het bedrijf of de dienstverlener (onder geen enkele omstandigheid) wegens inkomstenderving of indirecte, speciale of incidentele schade, gevolgschade, morele of punitieve schade voortkomend of in relatie met deze overeenkomst.
 10. Bedenktijd: Indien met het bedrijf een bedenktijd is afgesproken, zal deze ten hoogste vijf (5) dagen zijn. De bedenktijd gaat in op het moment van leveren van de (proef)opnamen. De tijdstempel van de verzonden mail geldt hierin als startmoment van de bedenktijd. Annulering binnen de bedenktijd kan enkel per mail. Indien het bedrijf binnen de bedenktijd annuleert vervalt de verplichting tot betaling van de afgesproken vergoeding. Na de bedenktijd is het bedrijf ten alle tijden verplicht om de afgesproken vergoeding binnen de gestelde betalingstermijn te voldoen.
 11. Levering: De levering van foto’s zal per mail geschieden. Hierin zal een link naar de (proef)opnamen naar de foto’s van het bedrijf zijn opgenomen.
 12. Betalingstermijn: Stellar Vision hanteert een betaaltermijn van zeven (7) dagen na ontvangst van de factuur.
 13. Volledige Overeenkomst: Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot dit onderwerp en vervangt alle eventuele eerdere of huidige overeenkomsten over hetzelfde onderwerp.

Artikel 14 Specifiek met betrekking tot de Abonnementsovereenkomst:

 1. De abonnementsovereenkomst wordt afgesloten voor een bepaalde tijd. Tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de overeenkomst aangegaan voor een periode van 12 maanden. Na het verstrijken van de looptijd van de overeenkomst wordt deze steeds automatisch verlengd met dezelfde periode, tenzij de overeenkomst door één der partijen wordt opgezegd of tenzij in de overeenkomst anders is bepaald.
 2. Wanneer de ‘Abonnementhouder’ het abonnement tussentijds wilt beëindigen, is de ‘Abonnementhouder’ het resterende bedrag verschuldigd voor de maanden die nog binnen de looptijd van de Abonnementsovereenkomst vallen.
 3. Voor het verstrijken van de contractsduur geldt een opzegtermijn van minimaal 2 (twee) maanden voor het verstrijken van de looptijd.
 4. Opzegging dient schriftelijk – hieronder wordt ook verstaan e-mail – plaats te vinden.
 5. De ‘Abonnementhouder’ dient het abonnementsgeld voor aanvang van de eerste abonnementsperiode aan Stellar Vision te voldoen. De ‘Abonnementhouder’ dient er zelf zorg voor te dragen dat voor het begin van de eerste maand het abonnementsgeld is bijgeschreven. Het afgesproken jaartarief blijft gedurende de overeengekomen looptijd geldig. Er zullen tussentijds geen prijsverhogingen plaatsvinden.
 6. Indien de ‘Abonnementhouder’ het abonnement wil omzetten in een abonnement van een lagere waarde dan dient hij dat minimaal 1 maand van tevoren schriftelijk – hieronder wordt ook verstaan e-mail – te melden. Omzetting gaat in op de 1e van de maand na afloop van de looptijd van de Abonnementsovereenkomst van 12 maanden.
 7. Het is de ‘Abonnementhouder’ niet toegestaan om, zonder schriftelijke toestemming van Stellar Vision, rechten en/of plichten die aan het abonnement zijn verbonden, over te dragen aan een derde.
 8. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.