DISCLAIMER 2024-05-03T21:07:41+02:00

DISCLAIMERDisclaimer en Privacyverklaring

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Daarom hebben we onze algemene voorwaarden aangevuld om te voldoen aan de nieuwe Europese privacywetgeving. Uitgebreide informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vind je bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De AVG geeft bezoekers het recht om hun gegevens in te zien, te verwijderen en aan te passen, en vereist expliciete toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens.

Voor de omgang met je gegevens of het privacybeleid van websites die je via links op deze website hebt gevonden, zijn wij niet verantwoordelijk. Raadpleeg daarvoor de privacyverklaring van betreffende websites.

Vrijwaring

Deze website wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan het zijn dat de informatie onvolledig, niet actueel of voor meerdere uitleg vatbaar is. Stellar Vision is niet aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van de geboden informatie, noch voor eventuele directe of indirecte schade door het gebruik van deze website.

Het is niet toegestaan informatie op deze website te verveelvoudigen voor commercieel gebruik. Het opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of het openbaar maken van de inhoud van deze website is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Stellar Vision.

Voor inhoudelijke informatie van websites die door bepaalde links op deze website worden gevonden, zijn wij evenmin aansprakelijk, omdat die informatie niet door ons wordt aangeboden, gecontroleerd of onderhouden. Wij raden je aan onafhankelijke informatie in te winnen over de juistheid van die informatie.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld of aangepast. Eventuele wijzigingen kunnen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd.

Mocht je niet tevreden zijn over de informatie op deze website, vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact met ons op.

Stellar Vision, gevestigd aan Nieuwstraat 67, Eersel, 5521 CB, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website: http://www.stellarvision.nl Adres: Nieuwstraat 67, Eersel, 5521 CB  Telefoon: +31497517238 Email: info@stellarvision.nl

Ilse Mareels is de Functionaris Gegevensbescherming van Stellar Vision. Hij/zij is te bereiken via info@stellarvision.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stellar Vision verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
  • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stellarvision.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welke doelen en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stellar Vision verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Stellar Vision verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stellar Vision neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stellar Vision) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stellar Vision bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

(Categorie)

Persoonsgegevens >5 jaar > Wettelijk toeverplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
Personalia >5 jaar > Wettelijk toeverplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
Adres >5 jaar > Wettelijk toeverplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
Telefoonnummer >5 jaar > Om contact op te nemen over eventuele wijzigingen product
E-mailadres >5 jaar > Om contact op te nemen over eventuele wijzigingen product
Bankrekeningnummer >5 jaar > Wettelijk toeverplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Delen van persoonsgegevens met derden

Stellar Vision verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stellar Vision blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stellar Vision gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stellar Vision en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@stellarvision.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stellar Vision wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stellar Vision neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@stellarvision.nl.